İLKOKULUMUZDA SOSYAL BİLGİLER DERSİ

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim; birey ve toplumun değişen ihtiyaçları ,öğrenme ve öğretim teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler, bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir.Bu değişim bilgiyi üreten ,problem çözebilen ,eleştirel düşünen ,girişimci, kararlı, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayabilen nitelikteki bireylerin yetişmesine hizmet eden birey modelini tanımlamaktadır.
TED Adana Koleji olarak biz, sosyal bilgiler dersinin işlenişinde öğrencilerimizin;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını milletini seven,
- Haklarını bilen ve kullanan,
- Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal ,kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan,demokratik, milli ve çağdaş değerlerini yaşatabilen,
- Eşitlik ilkesini özümseyen,
- Ülkemizle dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyan ve bunlar arasındaki etkileşimi algılayan,
- Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eden,
- Doğal çevre ve kaynakların sınırlılığını fark ederek koruyabilen bir çevre anlayışına sahip olabilen,
- Eleştirel düşünebilen,
- Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen,
- Ekonomik kavramları anlayan ve yorumlayabilen,
- Bilim-teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak teknolojiyi bilinçli kullanabilen,
- İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi ve laik cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiyesindeki etkilerini inceleyen,
- Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteren,
- Özgür bireyler olarak fiziksel ve duygusal özelliklerinin ilgi ,istek ve yeteneklerinin farkına varan bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.