PDR

TED Adana Koleji PDR Servisi, gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı, amaç ve ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. PDR Servisimizin öncelikli amacı, gelişimsel rehberlik anlayışına dayanan, önleyici ve geliştirici bir rehberlik yaklaşımı ile tüm öğrencilerimizin gelişim gereksinimleri doğrultusunda rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Amaçlarımıza ulaşmada temel aldığımız düşünce; öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlüklerin problem haline dönüşmeden çözüme ulaşmasını sağlamaktır. Kendine güvenen, sorumluluk duygusuna ve iletişim  becerilerine sahip, gelişime ve değişime açık bireyler  yetiştirebilmek için ekip çalışması ve işbirliğinin önemini bilen okulumuzda, öğretmen ve ailelerimizle yürütülen çalışmalar da PDR hizmetlerinin bir bölümünü oluşturmaktadır.

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;

 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,
 • Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
 • Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar  yapılmaktadır.
 • Ayrıca gelişen ve değişen dünyada;
 • Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,
 • Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,
 • Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,
 • Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,
 • Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,
 • Potansiyelini tam olarak kullanan,
 • Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,
 • Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,
 • Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hizmet vermekteyiz.

 

İLKELERİMİZ

◦   Gizlilik

◦   Gönüllülük

◦   Süreklilik

◦   Kişi haklarına saygı

◦   Güven

◦   Bireyin değerliliği

◦   Bireyin Özerkliği

◦   İşbirliği

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Okula Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Çalışmaları: Okul fiziki ortamının, PDR servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların vb. ek eğitim programlarının öğrencilere tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması
 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık” gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapmak
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlamak
 • Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterler uygulamak

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek
 • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamasını sağlamak
 • Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek
 • Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması
 • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışma yapmak

 MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrencimizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi özelliklerini tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak
 • Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmak
 • Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkânları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek, kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak.
 • Üst öğretim kurumları ve sınav sistemleri hakkında öğrencilere bilgi vermek
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapmak

 VELİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılmakta
 • “Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri”, “Aile İçi İletişim”, “Çocuklarda Özdenetim ve Özgüven Geliştirme”, “Sınırlar”, “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma”, “Mesleki Gelişim Dönemlerinde Ailenin önemi” gibi konularda seminer ve konferansların düzenlemekte
 • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanmaktadır.

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda)

Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #