Branş Eğitimleri

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

Derslerimiz, öğrencilerimizin yaşları ve gelişimsel özellikleri göz önünde  tutularak planlanmıştır. Haftada 2 saat yapılan derslerimizde, temel hareket becerileri, motorik beceriler, nesne kontrolü, dengeleme, yer değiştirme, basit kurallı oyunlar, bireysel ve eşli çalışmalar, istasyon ve koordinasyon çalışmaları yaptırılmaktadır. 1. sınıflarda zorunlu dersler olan  jimnastik ve bale dersleri haftada 1 saat yapılmakta, yüzme dersi beden eğitimi dersi ile dönüşümlü olarak 2 haftada bir 2 saat olarak planlanmıştır. Ayrıca kulüp etkinliklerimizde bale, jimnastik, yüzme, basketbol, tenis branşları ve hafta sonu kurslarımız antrenörler eşliğinde yapılmakta olup, öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirilmektedir. İlkokul kademesinde artistik jimnastik takımımız  bulunmakta olup hafta içi ve hafta sonu antrenmanlarla müsabakalara hazırlanılmaktadır. Kulüp derslerimiz , öğrencilerimizin aktif katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Derslerde ve öğle arası zamanlarda  yapılan yarışma ve turnuvalarla  zayıf ve güçlü yönlerini keşfetme, takım ruhu, paylaşma, liderlik , dostça oynama, kazanma – kaybetme, öz güven duygularını  geliştirip sosyalleşmelerini desteklemekteyiz.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİLERİ DERSİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde öncelikli hedefimiz yeni nesillerin, hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmasını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin, gelişen bilişim teknolojilerini günlük yaşamlarında ve bilimsel bilgiye ulaşmada; etik değerlere uygun, etkili ve üretken bir biçimde kullanmaları, aynı zamanda evrensel bakış açısına sahip, uluslararası düzeyde bilgisayar okuryazarı bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimiz, problemlere bilimsel çözüm üretme, farklı bakış açısı geliştirme, eleştirel ve sistematik düşünme, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini görebilme, bilgisayarda kendi yazılımlarını geliştirme, grafik tasarım, sunum yapabilme ve 3 boyutlu modelleme programları ile yaratıcılık ve tasarım becerileri kazanmaktadırlar.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

TED Adana Kolejinde Sanat eğitimi Türk Milli Eğitimi’nin ilkeleri doğrultusunda verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini keşfederek görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde ortak verilen kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yaparak, yaratıcı düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek, onların güzel sanatlar dalında yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Resim etkinliği çocuklarda algı, beceri ve yaratıcı gücün bir göstergesi ve özellikle duygularını ifade etmenin en güzel aracıdır. Hedefimiz, çocukların psikomotor gelişimlerini desteklemek, farklı boyama tekniklerini öğretmek ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.Görsel Sanatlar dersimizde çocukların yaşları, gelişim düzeyleri, ilgi, ihtiyaçları ve hazır bulunuşlulukları göz önünde bulundurulur.Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Kazanımlarımız
• Sanat etkinlikleri yoluyla sanatın yaşamdaki yeri ve önemini kavrayabilen,
• Sanat eserlerini inceleyerek sanata ilgi duyan,
• Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
• Sanat aracılığıyla iletişim kurabilen,
• Başladığı işi bitirebilen,
• Gurup çalışmasında birlikte karar vermeyi becerebilen,
• Çevresini ve kültürel farklılıkları inceleyerek üç boyutlu çalışmalara aktarabilen,
• Atık malzemelerle çalışmalar tasarlayabilen ve çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel açıdan gelişmeleri amacıyla geziler düzenleniyoruz. Hafta içi ve hafta sonu kulüplerimizle daha da ayrıntılı çalışmalara yer veriyoruz. Tuval resmi, seramik, üç boyutlu tasarımlar, heykel, el-sanatları, baskı resim, ebru,vitray ve duvar resmi gibi. Uygun hava koşullarında resim, heykel ve seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz. Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.Öğrencilerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını “Sanat Şenliği” kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla izleyiciye sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.

MÜZİK DERSİ

İlkokul bölümünde beden perküsyonu kullanılmakla beraber 2. Sınıftan itibaren blok flüt eğitimi verilmektedir. Müzik eğitimi temelde okuma-yazma, şarkı söyleme, çalgı çalma, , beğeni geliştirme, müziksel kişilik geliştirme, yaratma eğitimidir. Çocuklarımıza bu yönde eğitim vermenin yanında küçük de olsa sanatçı kıvılcımları yakalamak hedefimizdir. Ayrıca 4. sınıftan itibaren müzik dersinde branşlaşma olmaktadır. Öğrencilerin Hem duyum hem vücut yapıları göz önünde bulundurularak yan flüt, keman ve gitar branşlarında eğitim almaları sağlanmaktadır. Daha sonra öğrencilerimizin enstrümanlarıyla tanışmalarını sağlanır. Okul olarak amacımız öğrencilerimizin kabiliyetleri doğrultusunda ses, kulak ve el becerilerinin gelişimine uygun olan bir sanat dalıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

SATRANÇ DERSİ

Satranç dersinin amacı sadece satranç oyununu öğretmek değildir. Öğrencilerin zihinsel ve duyusal gelişimine, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda katkı getirmektir. Bu nedenle çoklu zeka kuramı çerçevesinde bir eğitim ve öğretim programı düzenlenmiştir. Satranç öğretim programı, satrancı kullanarak öğrencilerin çeşitli becerileri kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte satranç öğretim programı diğer derslerle, ara disiplinlerle ve becerilerle bağlantılar kurarak öğrenci eğitimini bütüncül olarak geliştirmeyi amaç edinmiştir. Satranç programında çok boyutlu zeka kuramı, iki amacı gerçekleştirmek için kullanılmıştır: Birincisi programda yer alan kazanımlar yoluyla öğrencilerin çok boyutlu zekalarını geliştirmek, ikincisi ise öğrenme sürecinde çok daha kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Öğrenciler satranç programındaki kazanımları gerçekleştirdikçe çok boyutlu zeka alanlarını geliştirecek; diğer taraftan öğretme-öğrenme etkinliklerinde çok boyutlu zekalarını kullanarak bilgi ve beceriyi kendileri için anlamlı hale getireceklerdir. Böylelikle öğrenciler, bilgi ve becerileri uzun süreli belleklerine depolayabilir. Bilgi ve becerinin anlamlı bir biçimde kodlanarak uzun süreli belleğe atılması, bilgi ve becerinin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

ÇOKLU ZEKA KAZANIMLARI

1- Sözel (Dil) Zekası
2- Mantıksal (Matematiksel) Zeka
3- Müziksel (Ritmik) Zeka
4- Bedensel (Kinestetik) Zeka
5- Görsel (Uzamsal) Zeka
6- Öze Dönük (İçsel) Zeka
7- Sosyal (Kişilerarası) Zeka
8- Doğa Zekası
KAZANIMLARI
1- Satrancın kuralları olan bir zeka oyunu olduğunu bilir,
2- Taşların hareketlerini, satranç tahtasına nasıl dizildikleri bilir, bedensel zeka kullanarak başkalarına bu bilgileri aktarabilir,
3- Taşların hareketlerini öğrendikten sonra savunma ve saldırı için onları koordine etmeyi bilir,
4- Bir taşı oynamadan önce doğru karar verme sürecini kullanmayı ve uygulamayı bilir,
5- Matematiksel zeka kazanımı çerçevesinde problem çözme ve olasılık hesapları yapmayı bilir,
6- Duyularını ve hislerini kullanmayı öğrenir
7- Rakibi ile centilmence mücadele eder saygı duyar
8- Plan yapmayı ve uygulamayı öğrenir. Kendine güveni gelişir.
9- Kazanmak için mücadele etmeyi ve kendi karakteri doğrultusunda savaşmayı bilir.
10- Zamanı kullanmayı öğrenir.
11- Konsantrasyon ve dikkatini maksimum seviyede uzun bir süre tutmayı öğrenir.
12- Verdiği karar sonrasında oluşan sonuçlara katlanmasını bilir ve hatalı bir karardan sonra bunu düzeltmek için mücadele verir.
13- Satranç tahtası üzerinde oluşabilecek konumları hayal ederek yaratıcı zeka kazanımını geliştirir.
14- Okul içi ve okul dışı turnuvalara katılarak yarışmacı sporcu kimliğini taşır. Sosyal çevresi genişler.

YARATICI DRAMA DERSİ

Çocuk merkezli eğitim yaklaşımının kabul gördüğü günümüzde yeni bir yöntem olarak çocuğu merkeze alan ve oyunsu süreçlerle çocuğun aktif olmasını sağlayan drama derslerimizde, çocuklarımızın gelişimsel dönemlerine uygun olarak sosyal, zihinsel ve fiziksel açıdan gelişimlerini destekleyici Türkçe ve İngilizce etkinlikler ve bunun yanı sıra yaratıcı ve sezgisel düşünme, özgün olma gibi becerilerini geliştirmek için “SCAMPER” etkinliklerini kullandığımız bir drama sürecini çocuklarımıza sunuyoruz. Drama etkinliklerinde, çocuklarımızın çözüm odaklı, fikirlerini ve duygularını özgürce ifade edebilen, grupla işbirliği içerisin de çalışabilen, lider ruhlu, empati kurabilen, özgüveni yüksek, vizyon sahibi, yaratıcı ve hayal dünyası gelişmiş birer birey olmalarını hedefliyoruz.

ATATÜRK KÖŞESİ

#

TANITIM FİLMLERİMİZ
TED ADANA GAZETESİ

ŞİİR VE ÖYKÜ KİTAPLARIMIZ

BAĞLANTILAR

# # # # # # # # # # # #
# #